¡Making 123!
Michi sanz, Grabando su tema 123! en miami, fl